Teksti suurus:
A A A

Võru Malevkonna kodu kasutamise eeskiri

Üldsätted

Kaitseliidu (KL) Võrumaa maleva (VM) Võru malevkonna (Mlvk) kodu asub VM hoonekompleksis. Ruumid asuvad VM saunaga samas hoones, Roosi tänava poolses osas. Hoone täpne aadress: Roosi 29, 65605, Võru linn.
Võru Mlvk kodu koosneb viiest ruumist (Ruumide skeem lisa 1):
 • Eesruum
 • WC / dušširuum
 • Kontoriruum
 • Koosolekuruum
 • Köök
Kontoriruum on eraldi lukustatav ning on üldjuhul kasutamiseks ainult Võru Mlvk juhatuse liikmetele administreeriva töö tegemiseks ja malevkonna muu vara hoidmiseks.
Ülejäänud ruumid on kasutamiseks kõikidele malevkonna liikmetele.

Võru Mlvk kodu kasutatakse koosolekute, koolituste, meeskonnaürituste läbiviimiseks, harjutuste planeerimiseks ja vaba aja veetmiseks.
Võru Mlvk kodu kasutamise eeskiri määratleb ruumide kasutamisega seonduvad õigused ja kohustused.
Võru Mlvk kodu kasutaja on kohustatud täitma käesoleva eeskirja ning VM territooriumil liikumiseks kehtestatud nõudeid.
Vee- ja elektririkete ilmnemisel, teavitada VM staabi  tagalajuhatajat ja VM staabi staabivalvurit (Kontaktid lisas 2).
Tulekahju korral helistada Häirekeskuse numbrile 112 ning seejärel informeerida tulekahjust VM staabivalvurit.
Võru Mlvk kodu tulekustuti ja esmaabikapp asuvad eesruumis.

Võru Mlvk kodu võtmete komplektide asukoht ja isikud, kellel on võti:
 • VM staabis staabivalvuri juures võtmete kapis;
 • Võru Mlvk pealiku käes;
 • Võru Mlvk pealiku abi käes;  
Malevkonna kodu ruumide kasutamine

Ruumide kasutamiseks on vaja eelnevalt kooskõlastada Võru Mlvk pealiku abiga.
Ruumide broneerija võtab vastutuse ruumide heaperemeheliku kasutamise, ruumides viibivate isikute korrektse käitumise ja maleva territooriumil kehtestatud reeglite täitmise eest.

Võru Mlvk kodu kasutamiseks on vaja esitada taas esitavas vormis Võru Mlvk pealiku abile järgnev info:Broneerija ees- ja perekonnanimi;
Kontaktandmed: Telefon, E-post;
Broneeringu ajavahemik kuupäeva ja kellaaja täpsusega;
Ruumide kasutamise eesmärk;
Üritusel viibivate osalejate arv;
Malevkonna pealiku nõudmisel muud andmed. Võru Mlvk kodu ruumide broneerimine on lubatud kõigil KL liikmetel.
KL väliseid isikuid võib Võru Mlvk kodu ruumidesse kutsuda VM pealiku või tema asendaja loal. VM pealiku luba ei pea taotlema malevkonna pealik.
Tsiviilautodega VM staabi territooriumi sisehoovi liikumine on lubatud vaid VM pealiku loal ja tingimustel. Enne territooriumile sõitmist on vaja teavitada sõidukist maleva staabivalvurit. 
Ruumide broneerimine ja eeskirjaga tutvumine

Võru Mlvk kodu broneerimiseks saata e-kiri malevkonna pealiku abile.
Võru Mlvk pealiku abi peab arvestust ruumide kasutamise kohta.
Võru Mlvk pealiku abi teavitab ruumide broneerimisest VM staabivalvurit e-kirja teel (sh eeskirja p 2.21 andmed).
Võru Mlvk kodu kasutamise eeskiri on leitav VM kodulehel, Võru Mlvk Facebook’i grupis  ning on saadetud teavituseks e-kirja teel Võru Mlvk liikmetele.
Enne ruumide broneerimist tutvub broneerija malevkonna kodu eeskirjaga, broneerimisega kinnitatakse, et on eeskirjaga tutvutud ja selle täitmisega nõus.
Ruumi broneerija saab võtme VM staabivalvurilt.
Kiireloomulise ruumi broneeringu vajadusel helistada Võru Mlvk pealiku abile, kes informeerib broneerimisest telefoni teel VM staabivalvurit. Võtme saamiseks VM staabivalvurilt, antakse võtme saamisel allkiri, millega kinnitatakse Võru Mlvk kodu kasutamise eeskirjaga tutvumist ja täitmist.
Malevkonna pealiku abi nõudmisel saadetakse broneerija poolt  broneeringut puudutav informatsioon temale peale ruumide kasutamist. 

Võru Mlvk koduruumide ja varustuse kasutamine.
 • Võru Mlvk kodus ruumides (sh VM territooriumil) on keelatud:igasugune teisi isikuid häiriv ning ennast ja teisi ohtu seadev tegevus. Nimetatud tegevuste ennetamiseks või lõpetamiseks on ruumide broneerijal kohustus ja/või VM staabivalvuril õigus häirijat ja/või ohtu seadjat korrale kutsuda ja/või Võru Mlvk kodust ja VM territooriumilt välja saata;
 • suitsetamine kodu ruumides ja VM territooriumil selleks mitte ettenähtud kohas;
 •  prügistamine;
 •  ruumide, mööbli, sisustuse, nõude ja muu inventari kahjustamine, lõhkumine või omavoliline kaasa võtmine;
 • kasutada ruume mittesihtotstarbeliselt.

Õigused ja kohustused

Võru Mlvk kodu ruumide kasutajal on õigus:kasutada broneeritud ruume ja selles olevaid esemeid vastavalt kasutusotstarbele;
kasutada kokkuleppel VM pealikuga malevkonna kodu ruumide kõrval asuvat saunaruumi;
Valmistada toitu malevkonna kodu köögis, tingimusel, et malevkonna kodu ruumidesse ei jäeta toitu / toidujäätmeid.Võru Mlvk kodu kasutaja(d) on kohustatud:hoidma puhtust ja korda, sealhulgas koristama enda järel malevkonna kodu ruumid hiljemalt 12 tunni jooksul peale ruumide kasutuse lõppu;
malevkonna ruumid peavad jääma samasse seisukorda nagu need olid enne kasutamist, vastutab ruumide broneerija;
pesema ja kuivatama peale kasutust toidunõud;
säästma elektrit, eelkõige kustutama peale kasutusvajaduse lõppu tule(d) ja välja lülitama televiisori;
võimaldama enne territooriumilt lahkumist VM staabivalvuril ruumid üle vaadata;
hoonest lahkumisel sulgema ja lukustama aknad ning uksed, lisaks teavitama maleva staabivalvurit, et kõik isikud on ruumidest lahkunud.
Tulekahju ja evakuatsiooni korral on kasutajad kohustatud järgima evakuatsiooni plaani ja evakuatsioonijuhi (VM staabivalvur) korraldusi.
Võru Mlvk kodu eeskirjade nõuete rikkumisel on Võru Mlvk juhtkonnal õigus rikkujat korrale kutsuda ja õigus malevkonna kodu ruumide eeskirju rikkunud isikut/id edaspidi malevkonna kodu ruumidesse mitte lubada kuni 1 aasta. Antud punkt kehtib nii broneerijale kui ka malevkonna kodu ruumide kasutajatele. 
 
Kahjude korvamine

Võru Mlvk kodu ruumide seisukord on fikseeritud üleandmise-vastuvõtmise aktis (Ruumide seisukord lisas 3)
Võru Mlvk koduruumide, mööbli, muu sisustuse või varustuse lõhkumise või rikkumise korral kohustub broneerija organiseerima endise olukorra taastamise mõistliku aja jooksul, mille määrab Võru Mlvk juhatus.  Kui vastutajal ei õnnestu mõistliku aja jooksul algset olukorda taastada, hüvitab kahju tekitaja või broneerija tekitatud kahju vastavalt remondi- või ostuarvete alusel.
Kahjude kohta vormistatakse kahepoolselt allkirjastatud akt Võru Mlvk pealiku abi ja broneerija vahel.
Juhul kui broneerija ei nõustu akti allkirjastamisega, fikseeritakse olukord pildimaterjalidega ning maleva staabivalvuri ja tagala juhataja juuresolekul nende allkirjadega.
Lahkarvamuste korral kahjude korvamisel lahendatakse vaidlused Võru Mlvk juhatuse otsusega, mis kooskõlastatakse VM pealikuga. Otsus peab sisaldama teiste ametkondade (Politsei- ja Piirivalveamet, tsiviilkohus) poole pöördumise vajaduse. 
 
  
Võru malevkonna kodu kasutamise eeskirja (muutuv) lisa nr 1.

Kontaktandmed seisuga: 02MAY23
 
Võru malevkonna pealik:Varbo Maandi
Tel: (+372) 58133696
E-post: varbo.maandieesti.ee
 
Võru malevkonna pealiku abi: Toomas Saamo
Tel: (+372) 53875473
E-post: toomas.saamokaitseliit.ee
 
Võrumaa maleva staabivalvur (korrapidaja):Tel: 717 9349, (+372) 512 2694
E-post: vorumaa.korrapidajakaitseliit.ee
 
Võrumaa maleva tagalajuhataja:Toomas Kaun
Tel: 7179304; (+372) 5117500
E-post: toomas.kaunkaitseliit.ee
 
Võrumaa maleva pealik: Vaido Siska
Tel: 7179301
E-post: vaido.siskakaitseliit.ee